Home

Woonzorgcentrum De Ark

GDPR

Op deze pagina vindt u onze antwoorden op heel wat GDPR-vragen. Blijven er voor u onduidelijkheden, aarzel dan niet om onze functionaris voor gegevensbescherming/DPO te contacteren:

Dhr. Youri Van Puymbrouck

mail: youri.vanpuymbrouck@hethof.be

tel.:   03/760 19 60

Wat is GDPR?

GDPR, voluit de General Data Protection Regulation (of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), is een Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving legt heel wat spelregels vast over wat mag gebeuren met persoonlijke gegevens, welke procedures toegepast moeten worden en hoe de gegevens afgeschermd moeten worden.

Wat zijn persoonsgegevens volgens de GDPR?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waardoor iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, rijksregisternummer, e-mailadres, foto op deze website, bankrekeningnummer, medische gegevens, enz.

Wat zijn gevoelige gegevens?

Sommige persoonsgegevens worden extra beschermd in de wetgeving en mogen enkel in specifieke omstandigheden gebruikt en verwerkt worden. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens waaruit etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuiging of lidmaatschap van een vakbond blijkt. Ook gegevens over gezondheid, seksueel gedrag, seksuele gerichtheid of strafrechtelijke veroordelingen behoren tot deze categorie. Wij beschikken als zorgorganisatie over tal van persoonsgegevens van onze medewerkers en onze bewoners.

Wat zijn de belangrijkste principes van de GDPR?

1. Wij moeten medewerkers en bewoners op een begrijpelijke en transparante manier informeren over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

2. Wij moeten persoonsgegevens kunnen wissen of corrigeren als de persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen wettelijk tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen.

3. Wij  moeten het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens beperken tot specifieke, rechtmatige doeleinden.

4. Medewerkers en bewoners kunnen hun persoonlijke gegevens makkelijker overdragen van de ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van organisatie te wisselen.

5. Wij zijn verplicht om een datalek te melden binnen de 72 uur aan de gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij het wij kunnen aantonen dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

6. Wij hebben een DPO (Data Protection Officer, oftewel functionaris voor gegevensbescherming) aangesteld die binnen vzw Woonzorg Samen Ouder nagaat of alle persoonsgegevens naar behoren worden beheerd.

Wat doet vzw Woonzorg Samen Ouder in kader van de GDPR?

Wij trekken de lijn van het verleden door en hebben persoonsgegevens steeds voldoende afgeschermd conform de vigerende wetgevingen en maatschappelijke verwachtingen. Door de invoering van de GDPR nemen wij uiteraard een aantal extra, specifieke maatregelen om aan alle nieuwe regels te voldoen. Deze extra maatregelen omvatten onder andere het opstellen van een verwerkingsregister, het verbeteren van de beveiliging van de gegevens, het aanstellen van een DPO, de rechten van betrokkenen garanderen,…

Wij hebben ons laten inspireren door aangeleverde documenten en templates van Zorgnet Icuro, advocatenkantoor Dewallens & Partners en White Wire.